Strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki.

Tel: 22 635 64 76 | E-mail: kontakt@zpapieru.pl
Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez firmę GAMA

§ 1 Informacje

Regulamin określa zasady korzystania z usług firmy ATM Polska za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.zpapieru.pl, zwanej dalej „Portalem”. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Właścicielem i administratorem strony www.zpapieru.pl jest firma ATM Poslka s.c. z siedzibą w Warszawie przy Ul. Zamenhofa 12/5, o numerze NIP: 526-269-91-89, zwana także zamiennie „Drukarnią”. Wszystkie informacje o produktach znajdujące się na stronie www.zpapieru.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kontakt z Drukarnią można uzyskać: - pod numerem telefonu: 22 635 64 76, koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, - korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@zpapieru.pl, lub korzystając z formularza dostępnego na stronie www.zpapieru.pl.

§ 2 Postanowienia ogólne

Warunkiem złożenia zamówienia w firmie GAMA jest poprawne przekazanie informacji na temat produktu lubusługi za pomocą telefonu, adresu email lub formularza kontaktwowego. Klientem Drukarni może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia, zwana dalej „Klientem”. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Zabronione jest korzystanie ze strony www.zpapieru.pl w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, rozsyłanie i umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) oraz w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz Drukarni. Klient zobligowany jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Regulaminem i ogólnymi zasadami funkcjonowania sieci internet.

§ 3 Składanie zamówień

Przedmiotem zawarcia umowy sprzedaży są produkty, materiały i usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania zamówienia. Ceny podane na stronie Portalu uwzględniają koszta transportu kurierskiego w jedno wybrane miejsce w Polsce i wyrażone są w dwóch wartościach netto oraz brutto z uwzględnieniem podatku VAT 23% w złotych polskich. Wyceny oraz przygotowane kalkulacje obowiązują przez okres 14 dni. Zamówienia są przyjmowane telefonicznie oraz poprzez stronę www.zpapieru.pl oraz drogą elektroniczną przez wysłanie maila z zamówieniem na adres kontakt@zpapieru.pl. Warunkiem złożenia zamówienia mailowego jest podesłanie dokładnych parametrów produktu – koniecznie z uwzględnieniem formatu, podłoża, uszlachetnienia i nakładu, podanie danych osoby zamawiającej, adresu dostawy i dostarczenie projektu graficznego spełniającego wymagania Drukarni.

§ 4 Dostawa i transport

Drukarnia dostarcza zamówione Produkty za pośrednictwem firm kurierskich. Drukarnia dopełni wszelkich starań aby dostarczyć paczkę w terminie podanym przy zamówieniu. Dopuszcza się jednak opóźnienia z uwagi na przyczyny zewnętrzne tj. brak energii elektrycznej, brak sygnału internetowego oraz problemy techniczne wynikające z awarii maszyn.

§ 5 Materiały do druku

Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Drukarnia ma jednak prawo odmówić realizacji zlecenia w przypadku treści niezgodnych z prawem lub naruszających normy obyczajowe. Drukarnia nie odpowiada za błędy merytoryczne i ortograficzne projektów przesłanych przez Klienta. Za poprawne przygotowanie projektu odpowiada wyłącznie Klient, który zobowiązany jest do dostarczenia gotowych plików. Weryfikacja plików przez Drukarnię polega na sprawdzeniu poprawności przygotowania projektu pod względem parametrów zamówienia (spady, marginesy, ilość stron). Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki do druku np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień z powodu dostarczenia błędnie przygotowanych projektów.

§ 6 Reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. druki personalizowane z logotypami firmy. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@zpapieru.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer Zlecenia lub dane zamawiającego oraz dokładny opis stwierdzonej niezgodności i zakres żądania reklamacyjnego. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16, zgłoszenia po tej godzinie przechodzą na kolejny dzień roboczy. Może zdarzyć się sytuacja, że Drukarnia poprosi Klienta o: odesłanie części lub całości wadliwego nakładu, uzupełnienie informacji, dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień. Klient zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji z Drukarni. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną. Zasadność reklamacji oceniana jest na podstawie próbek zarchiwizowanych, w przypadku niejednoznacznych sytuacji, Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu części lub całości nakładu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki ponosi Drukarnia. Reklamacje wynikłe z braku zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie będą rozpatrywane z uwagi na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku w przestrzeni barwnej CMYK. Porównanie kolorystyki wydruku z kolorystyką wyświetlaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie, nie może więc być powodem zgłoszenia reklamacji. Drukarnia dokłada wszelkich starań aby odwzorować w jak najwierniejszy sposób kolorystykę projektów, jednak z uwagi na zastosowanie w procesie druku wielu maszyn drukujących, mogą wystąpić nieznacznie różnice kolorystyczne. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce przy powieleniu zamówienia z tego samego projektu. Różnice w zakresie tolerancji +/- 10% nasycenia koloru nie są podstawą do reklamacji. Za nieprawidłową warstwę lakieru dyspersyjnego lub UV, określa się warstwę, która posiada w miejscu przeznaczonym do lakierowania, miejsca łuszczące się lub niepolakierowane. Nieprawidłowo wykonanymi złamami określa się takie, które powodują zagniecenia papieru lub zmarszczenia uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. W przypadku podłoży o gramaturze powyżej 150g występuje zjawisko pękania papieru, szczególnie w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia występowania tego zjawiska Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania, które jednak nie zapewnia pełnego zabezpieczenia, przed tym zjawiskiem, które spowodowane jest wytrzymałością surowca. Wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni. Biorąc pod uwagę proces druku oraz specyfikację maszyn drukujących, dopuszczalne są odchylenia: - tolerancja do 2 mm – przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki, - tolerancja do 1 mm – dla odchylenia złamu od nominalnej linii usytuowania w przypadku produktów falcowanych i bigowanych, dla perforacji oraz pasowania rysunku i warstwy przy lakierowaniu wybiórczym UV, - do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych, - różnic ilościowych i jakościowych, nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody, sporządzonego z kurierem w momencie odbioru paczki. Brak protokołu może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia. Materiały dostarczane przez Drukarnię w Bezpłatnym Pakiecie Próbek, są przykładowymi i mogą różnić się do tych stosowanych w druku z uwagi na stosowanie materiałów pochodzących od różnych producentów. Różnice mieszczą się w zakresie tolerancji gramatur przyjętych w poligrafii. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Nie ponosi odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań osób trzecich, tj. opóźnienia w przekazywaniu środków przez firmy i instytucje finansowe oraz firmy kurierskie, za pośrednictwem których dostarczane są przesyłki.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Portalu w związku z Zamówieniami jest Drukarnia. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację transakcji finansowych oraz dostawę Zamówionych produktów.

§ 8 Działania marketingowe i promocyjne

1. Drukarnia zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich materiałów graficznych wykonanych na zlecenie Klienta w tym wizulizacji finalnego produktu lub jego koncepcji - jeżeli Klient przed rozpoczęciem współpracy nie określił inaczej. Wizualizacje mogą zostać opublikowane na stronach internetowych należących do Drukarni, portalach informacyjnych lub innych materiałach reklamowych.

2. Drukarnia zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z użytkownikami portalu, którzy jako pierwsi dobrowolnie wysłali zapytanie do Drukarni. Kontakt z użytkownikami będzie dotyczył informacji na temat aktualnej oferty Drukarni. Użytkownik w każdym momencie może poinformować Drukarnię o zaprzestaniu kontaktowania się w podanym zakresie.

§ 9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Drukarnią a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

§ 10 Definicje

Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna dokonująca Zamówienia. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. nr 16, poz 93 ze zm.). Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy GAMA a Klientem. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zamówienie – zwane również Zleceniem, oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.