1. Do Zamówień nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

2. ATM przewiduje następujące sposoby składania reklamacji:

a. na piśmie, drogą pocztową na adres: ATM spółka cywilna, Warszawa (00-187), ul. Zamenhofa 12/5,

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy ATM: kontakt@projekty-graficzne.pl,

c. korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Portalu,

3. ATM rekomenduje, aby reklamacja zawierała dokładne dane Klienta (nazwę firmy, adres wraz z kodem pocztowym Klienta), przyczynę reklamacji, treść żądania Klienta oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania. ATM dołoży wszelkich starań, by rozpatrzyć reklamację jak najszybciej.

5. Klient jest zobowiązany złożyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia, że Zamówienie jest wadliwe. Klient powinien zbadać Zamówienie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. Klient traci uprawnienia, jeżeli nie zbadał Zamówienia w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym lub jeżeli nie zawiadomił ATM o wadzie w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.

6. Jeżeli pomimo zbadania Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wada wyszła na jaw później, Klient traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli nie zawiadomi ATM o wadzie w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia wady.

7. Reklamacje związane z uszkodzeniami przesyłek kurierskich rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody, sporządzonego przy odbiorze przesyłki, przy udziale kuriera. Niesporządzenie protokołu szkody może być przyczyną odmowy uznania reklamacji.

8. Jeżeli ustosunkowanie się przez ATM do reklamacji wymaga dokonania oględzin Zamówienia przez ATM, Klient będzie poproszony o dostarczenie Zamówienia lub jego części do miejsca prowadzenia działalności ATM. Dostarczenie Zamówienia nastąpi na koszt ATM. Klient może też być poproszony o uzupełnienie reklamacji lub o dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

9. Jeżeli Zamówienie ma wadę, Klientowi przysługuje roszczenie o zrealizowanie Zamówienia w sposób niewadliwy. Poprawione Zamówienie będzie realizowane według parametrów określonych przy składaniu pierwotnego Zamówienia, a Klientowi nie przysługuje prawo wprowadzenia zmian do Zamówienia (w szczególności Klient nie może domagać się zmiany: wymiarów produktu, kolorów, zamieszczonego tekstu, układu tekstu, rodzaju materiałów użytych do wykonania Zamówienia). W tej sytuacji ATM może uprzednio domagać się odesłania przez Klienta na koszt ATM całości wadliwego Zamówienia.

10. Odpowiedzialność ATM w stosunku do Klienta, bez względu na podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny- z wyłączeniem przypadków winy umyślnej. ATM ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko z tytułu szkody rzeczywistej i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.