I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług („Regulamin”) został ustalony przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ATM Polska spółka cywilna Marcin Zdunek Tomasz Zdunek. Działalność zarejestrowana pod adresem Warszawa (00-187), ul. Zamenhofa 12/5, adres prowadzenia działalności: Kobyłka (05-230), ul. Rataja 9, NIP spółki 5252699189, REGON 366560215, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest użyty zwrot „ATM”, oznacza on wspólników ATM w zakresie, w jakim wykonują oni czynności związane z wspólnie prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Wspólnikami ATM są:
  • a. Marcin Zdunek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GAMA Marcin Zdunek (miejsce prowadzenia działalności Kobyłka (05-230), ul. Rataja 9), NIP 5252395561, REGON 145838877, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • b. Tomasz Zdunek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Zdunek (miejsce prowadzenia działalności Warszawa (00-187), ul. Zamenhofa 12/5, NIP 5252306971, REGON 015870755, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Właścicielem i administratorem strony internetowej www.zpapieru.pl („Portal”) jest ATM.
 5. Regulamin obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy zawarli z ATM umowę sprzedaży lub inną umowę dotyczącą produktów poligraficznych wykonywanych przez ATM na indywidualne zamówienie (dalej jako „Zamówienie”), w zakresie związanym bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową („Klient”). Ilekroć w Regulaminie mówi się o Kliencie, poza sytuacjami wyraźnie w Regulaminie wskazanymi, rozumie się przez to również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Klient Okazjonalny ”).
 6. ATM udostępna Klientowi Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 7. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej, informacje o produktach, zamieszczone w Portalu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Składając Zamówienie, Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.
 2. ATM przewiduje następujące sposoby składania Zamówienia:
  • a. osobiście w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez ATM,
  • b. telefonicznie poprzez kontakt z ATM pod numerem telefonu: 22 635 64 76 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora),
  • c. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy ATM: poczta@zpapieru.pl lub inny przeznaczony do kontaktu z Klientami,
  • d. korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Portalu.
 3. Zamówienie przyjęte telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Portalu powinno być potwierdzone mailowo przy użyciu skrzynki służbowej należącej do Klienta.
 4. Przedmiotem Zamówienia są produkty, materiały i usługi poligraficzne, których właściwości zostały określane przez Klienta podczas składania Zamówienia i które zostały zaakceptowane przez ATM.
 5. Ceny podawane są przez ATM w PLN w dwóch wartościach: kwota netto oraz kwota zawierająca podatek VAT w obowiązującej stawce.
 6. Zamówienia mogą być składane wyłącznie w języku polskim.
 7. W odpowiedzi na złożone zapytanie, ATM przygotowuje dla Klienta ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. O ile nie umówiono się inaczej, oferta obowiązuje przez 14 dni od dnia wysłania jej przez ATM. Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.
 8. Warunkiem zawarcia umowy jest ustalenie szczegółów Zamówienia, w tym w szczególności podanie:
  • a. dokładnych parametrów produktu, w szczególności: formatu, materiału, sposobu uszlachetniania, nakładu
  • b. dokładnych danych osoby zamawiającej oraz informacji w czyim imieniu działa,
  • c. danych do faktury,
  • d. adresu dostawy oraz telefonu kontaktowego,
  • e. dostarczenie projektu graficznego Zamówienia, spełniającego wymagania ATM.
 9. Po złożeniu Zamówienia ATM przesyła Klientowi wiadomość e-mail, zawierającą treść Zamówienia oraz potwierdzającej warunki zawartej umowy w sposób umożliwiający Klientowi utrwalenie jej treści. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta emaila, o którym mowa w poprzednim zdaniu.
 10. ATM przewiduje następujące sposoby płatności za Zamówienie:
  • a. za pobraniem przy odbiorze Zamówienia,
  • b. przelewem na numer rachunku bankowego podanego przy składaniu Zamówienia,
  • c. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
 11. ATM domaga się przedpłaty za Zamówienie w szczególności w następujących przypadkach:
  • a. realizuje Zamówienie dla Klienta, z którym wcześniej nie współpracowała,
  • b. Klient uprzednio miał opóźnienia w zapłacie za Zamówienia,
  • c. wartość Zamówienia przekracza kwotę 1.000,00 zł netto.

III. REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

 1. ATM dołoży wszelkich starań, aby zrealizować Zamówienie w terminie podanym przy składaniu Zamówienia. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki, który ATM będzie podawać orientacyjnie.
 2. Termin realizacji Zamówienia jest liczony:
  • a. w razie płatności za pobraniem – od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia,
  • b. w razie przedpłaty – od momentu wpływu na konto ATM pełnej ceny za Zamówienie.
 3. ATM dostarcza Zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich. Podane ceny zawierają koszt przesyłki kurierskiej ekonomicznej w jedno miejsce przeznaczenia, znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przesyłki ekspresowe oraz kierowane za granice będą wyceniane indywidualnie.
 4. ATM nie odpowiada za opóźnienie w realizacji Zamówienia wynikające z siły wyższej oraz z przyczyn nie leżących po stronie ATM, jak np.: przerwy w dostawie prądu czy brak sygnału internetowego.
 5. Jeżeli Zamówienie ma być przesłane przez ATM Klientowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą jej powierzenia firmie kurierskiej. ATM nie odpowiada za działania i zaniechania firm kurierskich ani za opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po stronie firm kurierskich.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ

 1. Zamówienia powinny być składane lub potwierdzane przy użyciu adresu firmowego utworzonego przez Klienta.
 2. Klient powinien dbać o należyty dobór personelu i sprawować nadzór na nim oraz nad udostępnianiem znajdujących się w lokalu Klienta urządzeń technicznych i pieczątek. Jeżeli istnieje obiektywne przekonanie, że osoba jest upoważniona do składania Zamówień, Zamówienia złożone za pośrednictwem firmowego faxu, telefonu lub maila utworzonego przez Klienta są wiążące dla Klienta.

V. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

 1. ATM dokłada wszelkich starań, aby zrealizowane zamówienia odpowiadały w 100% zakładanemu przez Klienta efektowi końcowemu, jednakże różnorodność stosowanego sprzętu drukarskiego oraz technik druku (obydwa niezależne od ATM) może powodować pewne rozbieżności pomiędzy treścią i założeniami projektu, a produktem końcowym. Stąd też, przed złożeniem Zamówienia, Klient winien zapoznać się z opisem stosowanych przez ATM technik drukarskich oraz ich najważniejszymi cechami – stosowny przewodnik jest dostępny na stronie internetowej ATM pod adresem: https://zpapieru.pl/techniki-druku-poradnik. W razie jakichkolwiek wątpliwości Klienta, pomimo lektury ww. opisu technik, ATM służy pomocą w wyborze optymalnej techniki.
 2. Niezależnie od opisu i cech wskazanych w Poradniku, w ust. 3-8 poniżej wskazano najważniejsze, dopuszczalne przy realizacji Zamówień, odchylenia pomiędzy projektem, a efektem końcowym, których nie uważa się za wadę zrealizowanego Zamówienia.
 3. Ze względu na różnice technologiczne wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów komputerów, a technologią druku w przestrzeni barwnej CMYK (którą stosuje ATM), istnieje ryzyko niezgodności kolorów wydruku z obrazem wyświetlającym się na monitorze komputera. Opisana wyżej niezgodność kolorów nie może być podstawą reklamacji.
 4. ATM dokłada wszelkich starań, aby odwzorować jak najpełniej kolorystykę projektów, jednak z uwagi na zastosowanie w procesie realizacji Zamówienia maszyn drukujących różnego typu, istnieje ryzyko powstania nieznacznych różnic kolorystycznych pomiędzy poszczególnymi partiami Zamówienia lub różnymi Zamówieniami wykonywanymi na podstawie tego samego projektu. Różnice te nie mogą być podstawą reklamacji, chyba że zakres tolerancji przekracza 10% nasycenia koloru.
 5. Podstawą reklamacji mogą być nieprawidłowa warstwa lakieru dyspersyjnego oraz nieprawidłowe złamy (bigi), z tym, że za:
  • a. nieprawidłową warstwę lakieru dyspersyjnego lub UV uważa się taką warstwę, która posiada w miejscu przeznaczonym do lakierowania miejsca łuszczące się lub niepolakierowane;
  • b. nieprawidłowe złamy uważa się takie, które powodują zagniecenia papieru lub zmarszczenia uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji.
 6. W przypadku podłoży o gramaturze 150 g/m2 i wyższej, może występować zjawisko pękania papieru, szczególnie w miejscach silnie pokrytych farbą. ATM, w celu ograniczenia tego zjawiska, stosuje bigowanie przed procesem falcowania, ale czynności te nie zapewniają pełnego zabezpieczenia przez pękaniem papieru. Tego rodzaju wada nie może być podstawą reklamacji.
 7. Ze względu na proces druku oraz specyfikację maszyn drukujących dopuszczalne są odchylenia (przesunięcie obrazu względem przesłanego pliku do produkcji):
  • a. do 2 mm przy krojeniu arkusza na pojedyncze kawałki (użytki),
  • b. do 3 mm podczas sztancowania,
  • c. do 1 mm odchylenia złamu od nominalnej linii usytuowania w odniesieniu do produktów falcowanych lub bigowanych, w odniesieniu do perforacji i pasowania rysunku oraz przy warstwie przy lakierowaniu wybiórczym UV,
  • d. do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych w technologii offsetowej,
  • e. do 3 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych w technologii sitodruku i fleksodruku – za kolor uważa się także barwę czarna i biała,
  • f. Podczas druku w technologii offsetowej, sitodruku i fleksodruku istnieje ryzyko wystąpienia skazy: podlanie farby lub niedodrukowanie elementu.
 8. Dopuszczalne są różnice ilościowe i jakościowe nieprzekraczające 5% ilości zamówionej.
 9. ATM nie odpowiada wobec Klienta również za nieprawidłowości w realizacji Zlecenia w sytuacji, w której Klient zdecyduje się na złożenie Zamówienia w kształcie wyraźnie odradzanym przez ATM lub też sprzecznym z rekomendacjami ATM.

VI. TREŚĆ PLIKÓW PRZESŁANYCH PRZEZ KLIENTA

 1. Weryfikacja materiałów dostarczonych przez Klienta polega jedynie na sprawdzeniu poprawności przygotowania projektu w oparciu o parametry techniczne zamówienia.
 2. ATM nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów przesłanych przez Klienta.
 3. Klient zobowiązany jest przesyłać ATM jedynie materiały, do których posiada prawa autorskie lub materiały niepodlegające ochronie z tytułu praw autorskich.
 4. ATM ma prawo odmówić realizacji zlecenia, jeżeli dostarczone materiały:
  • a. w sposób oczywisty i ewidentny naruszają normy obowiązującego prawa lub prawa autorskie,
  • b. naruszają normy obyczajowe.
 5. Klient podczas weryfikacji Zamówienia jest zobowiązany sprawdzić poprawność merytoryczną i językową dostarczonych materiałów. ATM nie odpowiada za błędy ortograficzne i merytoryczne projektów przesłanych przez Klienta.
 6. Zabrania się:
  • a. dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym m.in. treści propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, naruszających prawa autorskie,
  • b. korzystania z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób uciążliwy dla innych Klientów i dla ATM,
  • c. rozsyłanie za pomocą Portalu i umieszczanie w Portalu niezamówionej informacji handlowej.

VII. REKLAMACJE

 1. Do Zamówień nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.
 2. ATM przewiduje następujące sposoby składania reklamacji:
  • a. na piśmie, drogą pocztową na adres: ATM spółka cywilna, Warszawa (00-187), ul. Zamenhofa 12/5,
  • b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy ATM: poczta@zpapieru.pl,
  • c. korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Portalu,
 3. ATM rekomenduje, aby reklamacja zawierała dokładne dane Klienta (nazwę firmy, adres wraz z kodem pocztowym Klienta), przyczynę reklamacji, treść żądania Klienta oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania. ATM dołoży wszelkich starań, by rozpatrzyć reklamację jak najszybciej.
 5. Klient jest zobowiązany złożyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia, że Zamówienie jest wadliwe. Klient powinien zbadać Zamówienie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. Klient traci uprawnienia, jeżeli nie zbadał Zamówienia w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym lub jeżeli nie zawiadomił ATM o wadzie w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.
 6. Jeżeli pomimo zbadania Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wada wyszła na jaw później, Klient traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli nie zawiadomi ATM o wadzie w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia wady.
 7. Reklamacje związane z uszkodzeniami przesyłek kurierskich rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody, sporządzonego przy odbiorze przesyłki, przy udziale kuriera. Niesporządzenie protokołu szkody może być przyczyną odmowy uznania reklamacji.
 8. Jeżeli ustosunkowanie się przez ATM do reklamacji wymaga dokonania oględzin Zamówienia przez ATM, Klient będzie poproszony o dostarczenie Zamówienia lub jego części do miejsca prowadzenia działalności ATM. Dostarczenie Zamówienia nastąpi na koszt ATM. Klient może też być poproszony o uzupełnienie reklamacji lub o dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 9. Jeżeli Zamówienie ma wadę, Klientowi przysługuje roszczenie o zrealizowanie Zamówienia w sposób niewadliwy. Poprawione Zamówienie będzie realizowane według parametrów określonych przy składaniu pierwotnego Zamówienia, a Klientowi nie przysługuje prawo wprowadzenia zmian do Zamówienia (w szczególności Klient nie może domagać się zmiany: wymiarów produktu, kolorów, zamieszczonego tekstu, układu tekstu, rodzaju materiałów użytych do wykonania Zamówienia). W tej sytuacji ATM może uprzednio domagać się odesłania przez Klienta na koszt ATM całości wadliwego Zamówienia.
 10. Odpowiedzialność ATM w stosunku do Klienta, bez względu na podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny- z wyłączeniem przypadków winy umyślnej. ATM ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko z tytułu szkody rzeczywistej i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest ATM Polska.
 2. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Zamówień i mogą być przekazywane jedynie podmiotom odpowiedzialnym za realizację transakcji finansowych oraz za dostawę Zamówień.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu w treść podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania i aktualizacji.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 7. W odniesieniu do danych osobowych Klienta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
 8. Szczegóły opisane zostały w Polityce Prywatności.

IX. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się ATM, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu oraz minimalną rozdzielczością ekranu 1600×900;
 2. Posiadanie dostępu do poczty elektronicznej;
 3. Zainstalowanie przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej;
 4. Włączenie obsługi plików Cookies i Javascript.

X. CZYNNOŚCI PROMOCYJNE I MARKETINGOWE

 1. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez ATM wszelkich materiałów graficznych wykonanych na zlecenie Klienta, w tym wizualizacji finalnego produktu lub jego koncepcji. Materiały przekazane przez Klienta będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie przez ATM i wyłącznie w celu prezentacji Produktów wykonanych przez ATM na zlecenie Klienta oraz będą mogły być zamieszczone na stronach internetowych ATM, w portalach społecznościowych, w portalach informacyjnych lub w innych materiałach reklamowych.
 2. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystanie przesłanych materiałów. O braku zgody na wykorzystanie powinien jednak poinformować ATM najpóźniej w chwili odbioru Zamówienia.
 3. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez ATM swoich danych osobowych w celach marketingowych. Klientowi przysługuje uprawnienie do cofnięcia zgody na czynności marketingowe w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

XI. KLIENCI OKAZJONALNI

 1. Wobec Klientów Okazjonalnych nie stosuje się następujących postanowień Regulaminu:
  • III. 4 i 5.
  • IV. 2.
  • V. 9.
  • VII. 5. ; 6. ; 7. i 10.
  • X. 1. i 2.
  • XII. 5.
 2. Zarówno Klientowi, jak i Klientowi Okazjonalnemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Przyczyną fakt, iż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana ściśle według specyfikacji Klienta dla zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany postanowień Regulaminu wymagają formy mailowej lub formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu i Zamówieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Zamówienia okaże się lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają wiążące.
 4. Spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją Zamówień, będą rozstrzygane przede wszystkim na drodze polubownej. Strony zobligowane są dążyć w dobrej wierze, z wykazaniem należytego zaangażowania, do zakończenia powstałych sporów ugodą.
 5. Wszelkie spory sądowe wynikające z Zamówienia będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla ATM.
 6. Regulamin stanowi integralną część Zamówienia.